1

Spis treści

Preambuła 2

Grupa Interesariuszy 3

Relacje wewnętrzne 4

Relacje z Klientami 6

Relacje z partnerami biznesowymi 8

Przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk przez Prolife Spółka z O.O. Sp.K. 9

1

Preambuła

Spółka Prolife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z

siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka/Przedsiębiorca) jest przedsiębiorcą zajmującym się

sprzedażą detaliczną wysokiej klasy urządzeń użytku codziennego.

Każdego dnia konsultanci Spółki spotykają się z wieloma Polakami celem

zaprezentowania produktów, które to znane są z dobrej jakości oraz solidnego

wykończenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów postanowiliśmy

stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk, stanowiący zbiór zasad, którymi to kieruje się Spółka

każdego dnia, podczas prowadzonej zarówno z Klientami jak i partnerami biznesowymi

współpracy handlowej.

Jednocześnie Spółka podaje, iż działanie w zgodzie ze wskazanymi niniejszym

dokumentem dobrymi praktykami stanowić będzie jej najwyższy priorytet.

Prolife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest

przedsiębiorcą odpowiedzialnym społecznie. Prowadzimy naszą działalność w oparciu o

przepisy prawa, dobre zwyczaje oraz politykę wewnętrzną Spółki.

Stąd też zdecydowaliśmy się na opisanie naszych wartości oraz standardów,

według których tworzymy relacje z Interesariuszami Spółki.

Grupa Interesariuszy

Działając w poszanowaniu litery prawa oraz w myśl obowiązujących Spółkę dobrych

obyczajów podkreślamy, iż celem Spółki jest osiągnięcie najwyższego zadowolenia jej

Intersariuszy.

Kodeks Dobrych Praktyk regulować będzie podstawy, na jakich opierać się będą

wzajemne relację pomiędzy Spółką, a:

współpracownikami,

Klientami,

partnerami biznesowymi.

W relacjach z naszymi Interesariuszami, Spółka zobowiązuje się do:

równego traktowania wszystkich Klientów oraz partnerów biznesowych,

zachowywania bezstronnego podejścia we wzajemnych relacjach pomiędzy

Spółką, a Klientami oraz partnerami biznesowymi,

zapewnienia Interesariuszom stałego dostępu do informacji z zakresu

przysługujących im uprawnień.

Relacje wewnętrzne

RÓWNOUPRAWNIENIE – Spółka zobowiązuje się do działania w poszanowaniu praw

zatrudnianych przez nią osób. Spółka zobowiązuje się do poszanowania godności oraz

osobowości każdego z pracowników.

Spółka wyraża zdecydowany sprzeciw w stosunku do wszelkich przejawów dyskryminacji, a

w szczególności ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, orientację

religijną. Spółka w zdecydowany sposób wypowiada się przeciwko mobbingowi oraz wszelkim

innym przejawom wywierania niedozwolonego nacisku na osoby zatrudniane przez Spółkę.

Spółka zachowuje pełną bezstronność w ocenie zatrudnianych przez nią osób.

ROZWÓJ – Spółka wykazywać się będzie najwyższą dbałością o interesy osób przez nią

zatrudnianych.

Spółka rozumie potrzeby osób przez nią zatrudnianych oraz zauważa potrzebę inwestowania w

prężny rozwój zdolności swoich pracowników.

Dlatego też Spółka podejmuje działania mające na celu poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie

umiejętności pracowników, które w sposób bezpośredni przedkładać się będzie na wzrost

zadowolenia Klientów z oferowanych usług.

Jednocześnie Spółka podejmuje dialog z osobami przez nią zatrudnianymi, celem weryfikacji

ich potrzeb oraz oczekiwań.

OCHRONA DANYCH ORAZ INFORMACJI – Spółka zobowiązuje się nie tylko do działania

w poszanowaniu litery prawa, ale również dobrych obyczajów w zakresie udzielania dostępu

oraz przekazywania, posiadanych przez nią informacji.

Spółka zobowiązuje się do stosownego edukowania oraz informowania osób przez nią

zatrudnianych oraz jej kontrahentów z zakresu ochrony danych osobowych, a nadto

zachowania ich poufności. Dane osobowe Klientów, uzyskane przez Spółkę w ramach

prowadzonej działalności gospodarczej, będą wykorzystywane jedynie w taki zakresie, w jakim

jest on niezbędny do realizacji łączących stronę umów.

DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ FIRMY – osoby zatrudniane przez Spółkę wykazywać się będą

najwyższą dbałością o dobre imię firmy oraz jej pracowników.

DBAŁOŚĆ O MAJĄTEK FIRMY – osoby zatrudniane przez Spółkę wykazywać się będą

najwyższą dbałością o majątek firmy oraz zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.

Relacje z Klientami

W działalności prowadzonej na rzecz swoich Klientów Spółka zobowiązana jest do

wykonywania powierzonych czynności z należytą starannością, w dobrej wierze i w

dobrze pojętym interesie Klientów, w granicach obowiązującego prawa.

Spółka nie różnicuje Klientów poprzez nadawanie niektórym z nich nieuzasadnionych

przywilejów i uprawnień.

Spółka kieruje się jednakowymi, przejrzystymi oraz ogólnodostępnymi zasadami postępowania

wobec Klientów, a przyjazne nastawienie do Klientów postrzegane jest jako najważniejszy

element naszej pracy.

Najwyższym priorytetem Spółki jest dążenie do zagwarantowania Klientom produktów, których

jakość oraz właściwości w pełni odpowiadać będą wszystkim ich potrzebom.

Dewiza, którą kieruje się Spółka i przyświeca jej w relacjach z Klientami pozwala na

świadczenie jak najwyższej jakości usługi, co znajduje potwierdzenie w rzeszy zadowolonych

Klientów.

Spółka, zawierając transakcje z Klientem:

 wyposaża go w Ogólne Warunki Umowy, które wskazują Klientowi na jego

uprawnienia w ramach zawieranej umowy sprzedaży,

 przedkłada informację o warunkach odstąpienia od umowy oraz możliwościach

pozasądowego rozwiązywania sporów.

Spółka wypełnia wszelkie ciążące na niej obowiązki informacyjne w stosunku do Klienta.

 Dokładamy wszelkich starań, by przekazywane Klientowi informacje o naszych

usługach i procedurach były wyrazem naszej najlepszej wiedzy i kompetencji.

 Każdy z Klientów Spółki może się zwrócić do konsultanta Przedsiębiorcy celem

rozwiania wszelkich wątpliwości, dotyczących zarówno oferowanych przez Spółkę

produktów, jak i warunków zawarcia umowy oraz dalszego jej przebiegu.

 Konsultanci Spółki pozostają dostępni do dyspozycji Klienta również w ramach

obsługi związanej z wykonywaniem przez obie strony ich zobowiązań umownych.

Spółka wyznaje zasadę otwartego dialogu z klientem czego wyrazem jest stosowanie

przejrzystych zasad negocjacyjnych.

 Spółka dążyć będzie do polubownego rozwiązywania sporów z Klientami.

 Przedstawiciele Spółki rozpatrują reklamacje i wnioski z należytą starannością w

terminach możliwie najkrótszych.

Osoby zatrudniane przez Spółkę nie przyjmują wartości materialnych, pieniężnych oraz nie

czerpią korzyści osobistych z tytułu sprawowanych przez nich funkcji, w ramach struktury

wewnętrznej Przedsiębiorcy

Z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony informacji prawnie chronionych w

Spółce. Przykładamy szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych

naszych Klientów zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych.

Relacje z partnerami biznesowymi

Priorytetem Spółki jest równe traktowanie partnerów biznesowych.

Spółka w ramach prowadzonej z partnerami biznesowymi współpracy zobowiązuje się do

bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie w celu wyboru partnerów

biznesowych.

W relacjach biznesowych z partnerami Spółka opiera swoje negocjacje na zasadzie

poszanowania stanowiska drugiej strony.

Spółka nakierowana jest na budowanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Relacje te

budowane będą na wzajemnym zaufaniu oraz poszanowaniu praw drugiej strony.

W swoich działaniach Spółka stara się uwzględniać potrzeby i wartości jej partnerów

biznesowych.

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy rzetelności, kwalifikacji adekwatnych do

realizowanych zamówień, przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności

praw człowieka.

Przy udzielaniu i realizacji zamówień osoby zatrudniane przez Spółkę zobowiązane są unikać

działań, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Niedopuszczalne jest osiąganie korzyści

ani pomaganie inny w osiąganiu korzyści poprzez działanie niezgodne z prawem i ogólnie

przyjętymi zasadami etycznymi.

Przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk przez Prolife Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk.

W przypadku wszelkich wątpliwości z zakresu treści przedmiotowego Kodeksu Dobrych Praktyk

Interesariusze proszeni są o kontakt z konsultantami Przedsiębiorcy pod numerem infolinii (86)

146467404